Please fill all asterix* fields. Thanks.

 

Verification

Lagos, Nigeria

RCCG Throne of Grace,

Lagos-Nigeria

Tel: +2340xxxxxxxxx

Obalende

info@rccgtogonline.org

Tel: +234-0177489
Mobile: +234 803-717-0222

Map →

Ikoyi

31, Moloney Street, Obalende

Ikoyi,  Lagos

Nigeria.

Tel: +2340xxxxxxxxx